Trygghetslösning

Rentas Trygghetslösning

– Bra när det oförutsedda händer

Med Rentas trygghetslösning kan du kontrollera och begränsa skaderisken när du hyr maskiner och material hos oss. Lösningen skyddar värdet på uthyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaverier.

När du hyr maskiner och utrustning hos oss kan du, i stället för att teckna en egen försäkring, betala en trygghetsavgift till oss på Renta för enstaka produkter eller flera maskiner. Trygghetslösningen kostar 5% på Bruttopriset enligt gällande prislista och har en väsentligt lägre självrisk om 5 000 SEK/skada än ordinära -försäkringslösningar för entreprenadverksamhet där motsvarande självrisk är väsentligt högre och vissa skador inte ersätts alls. Är du avtalskund hos Renta förhandlas en generell trygghetslösning för just dina hyrda utrustningar.

Undantag då Trygghetslösningen inte gäller:

  • Vid förslitning, korrosion, beläggning, vårdslöst handhavande eller skador uppkomna vid andrahandsupplåtelse av utrustning. 
  • Vid stölder där tidpunkten för brottet inte kunnat anges och rimliga säkerhetsåtgärder inte vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt till förhållandena i övrigt vilket ska framgå av polisrapporten. 
  • Vid stöld utan inbrott eller vid stöld i transportfordon. 
  • Vid skada på annan egendom än den från Renta förhyrda utrustningen och indirekt skada.
  • Klotter på hyrd egendom.

Om olyckan är framme

  • Kontakta alltid omedelbart din uthyrare vid skada. 
  • Lämna uppgifter om ordernummer och vilken egendom det gäller. 
  • Beskriv så noggrant som möjligt vad som har hänt. 
  • Vid stöld, inbrott, rån eller annat brott skall en polisanmälan göras snarast. I polisrapporten ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra skador. Åtgärderna ska stå i rimliga -proportioner till egendomens värde och stöldbegärlighet.
  • Kopia av polisrapporten bifogas skaderapporten och skickas till uthyraren.